Váš prehliadač nepodporuje JavaScript!
Úradné preklady

Úradné preklady vyhotovujú výlučne prekladatelia zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V tomto zozname sú zapísaní iba prekladatelia, ktorí majú dostatočnú prax a ktorí úspešne zložili príslušné odborné a jazykové skúšky. Ide teda o vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí disponujú potrebnými znalosťami a schopnosťami na vyhotovenie prekladu na profesionálnej úrovni. Úradní prekladatelia disponujú okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom Slovenskej republiky - preto sa úradné preklady niekedy nazývajú aj "pečiatkové preklady" alebo "súdne preklady", či dokonca "preklady s úradným overením".

Úradné preklady momentálne vyhotovujeme v týchto jazykoch:

 • nemčina - (Mgr. Peter Žambokréthy)
 • angličtina - (Mgr. Ružena Žambokréthyová)
 • ruština - (Mgr. Ružena Žambokréthyová)

Úradný preklad sa vyhotovuje napríklad pri nasledovných dokumentoch:

 • rodný list, oznámenie o narodení, krstný list, sobášny list, úmrtný list
 • technický list a technický preukaz, resp. osvedčenie o evidencii časť I. a II., faktúra/kúpna zmluva na motorové vozidlo
 • lekárska správa, správa o prepustení, tehotenská knižka
 • rozsudok o rozvode, rozsudok o zverení detí do starostlivosti, dedičské konanie, žaloba, odvolanie
 • potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o štúdiu, maturitné vysvedčenie, dodatok k maturitnému vysvedčeniu, výučný list, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom, dodatok k diplomu, výpis známok
 • výpis z registra trestov
 • splnomocnenie, notárska zápisnica, čestné vyhlásenie
 • pracovná zmluva, potvrdenie o zamestnaní, zápočtový list, potvrdenie o práceneschopnosti, potvrdenie o príjme, osvedčenie o odbornej/zdravotnej spôsobilosti
 • živnostenský list, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra
 • potvrdenie od banky, potvrdenie od daňového úradu, potvrdenia od poisťovne o dávkach, rodinných prídavkoch atď.
 • daňové priznanie, potvrdenie o preddavkoch na daň
 • občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas
 • potvrdenie o pobyte, potvrdenie o štátnom občianstve
 • certifikáty a osvedčenia
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu - napr. opatrovateľského, zváračského atď.
 • zmluva o dielo, spoločenská zmluva, zakladateľská listina, zmluva a poskytovaní služieb, nájomná zmluva, kúpna zmluva atď.
 • znalecký posudok
 • a ďalšie...

Keďže ide o úradný úkon, vyhotovený preklad je potrebné zviazať pomocou trojfarebnej šnúry (tzv. trikolóra) s originálom, notársky overenou kópiou alebo obyčajnou kópiou, ktorú poskytne samotný klient, resp. zadávateľ.